Informácie > Príprava na prijatie Sviatosti Eucharistie

Príprava na prijatie Sviatosti Eucharistie

Príprava na Sviatosť zmierenia a Sviatosť Eucharistie...

Milí rodičia, tak ako vaše dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa snažíte výchovou vo viere. Jej základom je každodenný náboženský život vašej rodiny, zvlášť nedeľná sv. omša, a váš osobný príklad. Pomáha tomu náboženská výchova v škole, na ktorú ste vaše dieťa prihlásili. Vaše deti ale ešte potrebujú objaviť a začleniť sa do rodiny Kristovej Cirkvi, ktorú vytvárame všetci vďaka krstu a viditeľne sa s ňou stretávame vo farnosti. Ježiš Kristus totiž zveril poklad Božieho Slova a svoje sviatosti Cirkvi, preto ju potrebujeme.

Na ceste rastu života viery všetci prechádzame jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie do kresťanského života (iniciácia), ktoré je spojené s prijatím troch sviatostí: krstu, eucharistie a birmovania. Vaše deti prichádzajú do obdobia života, v ktorom môžu začať posilňovať svoju vieru prijímaním Sviatosti oltárnej a Sviatosti pokánia (sv. spovede) po vhodnej príprave a zvládnutí potrebných predpokladov.

Vaše dieťa môžete prihlásiť do farskej prípravy na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie. Takáto príprava, podľa usmernení Katolíckej cirkvi a na základe rozhodnutia nášho diecézneho biskupa (Dokumenty diecéznej synody košickej arcidiecézy, 2006), má prebiehať vo farnosti, do ktorej patríme podľa bydliska a nie podľa toho, kam dieťa chodí do školy. Tiež nestačí, aby dieťa navštevovalo 3. ročník ZŠ a automaticky bolo považované za pripravené na tieto sviatosti. Preto naša farská príprava je zložená z aktivít, ktorými sa snažíme pomôcť rodičom v náboženskej výchove ich detí, deťom dobre sa pripraviť na sviatostný život a začleniť ich do spoločenstva Cirkvi. Od rodičov očakávame nielen súhlas s priebehom a rešpektovanie prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti, ale aj spoluzodpovednosť a ochotu aktívne sa zapojiť, k čomu sa rodičia osobne zaviazali pri krste dieťaťa.

Aby príprava na prijatie sviatostí priniesla potrebný úžitok, je nevyhnutné, aby sa rodičia spolu s deťmi zúčastňovali pravidelne na celej sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a sami prijímali sviatosti, na ktoré sa pripravujú ich deti.


Rodičia sú tiež zodpovední za to:

a) aby sa ich dieťa zúčastňovalo na detských svätých omšiach;

b) aby ich dieťa navštevovalo hodiny náboženskej výchovy v škole a aby malo primerané náboženské vedomosti;

c) aby sa ich dieťa pravidelne zúčastňovalo na stretkách;

d) aby sa sami zúčastňovali stretnutí rodičov;

e) aby prihlásili svoje dieťa na náboženskú výchovu v škole aj v ďalších ročníkoch ZŠ.


Našu farskú prípravu tvoria:

  • vedenie a výchova v kresťanskom duchu v rodinách - je to osobná úloha rodičov, ktorá je predpokladom dobrej prípravy na prijatie sviatostí vo farnosti a jej nutnou podmienkou je účasť na svätej omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a tiež prijímanie sviatostí rodičmi. Účasť na svätých omšiach je dôležitá, lebo ak dieťa na svätých omšiach chýba, je to vážny dôvod na oddialenie pristúpenia k sviatostiam.
  • stretnutia rodičov detí s kňazom - ich cieľom je podpora rodičov, aby vedeli, ako a o čom hovoriť s deťmi pri náboženskej výchove, povzbudiť ich osobnú vieru a tiež inšpirovať a oživiť ich rodinný náboženský život.
  • náboženská výchova v škole - dieťa má byť prihlásené rodičmi na náboženskú výchovu od 1. až do 9. ročníka ZŠ - cieľom vyučovania v škole je odovzdanie vedomostí o kresťanskej identite a kresťanskom živote - deti ho majú absolvovať ako iné predmety: úspešne získať ponúkané vedomosti.
  • liturgická formácia - sväté omše pre všetky deti - účasť detí je potrebná, najlepšie aj s rodičmi - cieľom je spoločne sláviť našu vieru. Je dôležité, aby rodičia privádzali deti do kostola od malička, aby si „zvykli“ na prostredie a vedeli, čo sa robí a nerobí v kostole.

Rodičia berú na vedomie, že pre nezáujem či nedbalosť sa dieťaťu predĺži príprava alebo ju bude musieť opakovať.