Informácie

Katolícka cirkev má 7 sviatostí. Ustanovil ich Kristus. Krst, birmovanie a posvätná vysviacka dávajú človeku nezmazateľný znak. Ďalšie sviatosti sú manželstvo, pomazanie chorých, sviatosť pokánia a eucharistia. Iba raz sa prijíma krst, birmovanie, manželstvo, posvätná vysviacka. Sviatosť pomazania chorých, eucharistia a sviatosť pokánia sa prijímajú opakovane. Krst a birmovanie sú sviatosti uvádzania do kresťanského života, sviatosť pokánia a pomazania chorých sú sviatosti uzdravovacie. Sviatosť posvätnej vysviacky – kňazstva a sviatosť manželstva nazývame stavovskými sviatosťami, slúžia spoločenstvu.

Sviatosť krstu

Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

Viac informácii

Sviatosť birmovania

Sviatosť birmovania tvorí spolu s krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života“, ktorého jednotu treba zachovať.

Viac informácii

Príprava na prijatie Sviatosti Eucharistie

Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. Obsahuje celé duchovné dobro Cirkvi, totiž samého Krista, nášho veľkonočného Baránka.

Viac informácii

Sviatosť zmierenia

Sviatosť, v ktorej nám Boh službou Cirkvi skrze kňazské rozhrešenie odpúšťa hriechy, ak ich opravdivo ľutujeme, úprimne vyznávame a máme vôľu vykonať zadosťučinenie

Viac informácii

Sviatosť pomazania chorých

Sviatosť, v ktorej Kristus pomáha chorému na tele i na duši, uľavuje mu v bolesti, posilňuje ho v slabosti...

Viac informácii

Sviatosť manželstva

Z platného manželstva vzniká medzi manželmi zväzok, ktorý je svojou prirodzenosťou trvalý a výlučný.

Viac informácii

Pohreb

Dňom smrti sa pre kresťana začína na konci jeho sviatostného života dovŕšenie jeho znovuzrodenia, ktoré sa začalo v krste.

Viac informácii

Informácie o farnosti

Informácie o farskom kostole a o aktivitách farnosti.

Viac informácii