Informácie > Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva

Rozpis sobášov 2023

dátum

čas

snúbenci

29.4.2023


Alan a Jana

5.5.2023


Lukáš a Lívia

11.8.2023
15:00
Tomáš a Natália
19.8.2023
15:00
Matúš a Terézia 
25.8.2023

Ľubomír a Alena Poučenie pre snúbencov

Prosíme snúbencov (obaja snúbenci spolu), aby prišli so všetkými materiálmi k sebe     3 mesiace pred známym termínom sobáša    k spísaniu cirkevnej zápisnice na farský úrad    v úradných hodinách    .


Potrebné tieto dokumenty:

 1. Krstné listy     z farnosti, kde ste prijali krst – (nie staršie ako 3 mesiace). Ak niekto zo snúbencov nebol pokrstený, je potrebné doniesť rodný list. 
 2. Štátna zápisnica     spísaná snúbencami na matrike v Nižnom Hrabovci.
 3. Informácie o oboch svedkoch: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo. (Svedok musí mať min. 18 rokov a v čase sobáša platný OP)
 4. Absolvovanie     predmanželských náuk, resp. „kurzu snúbencov“     (ak náuky boli inde, doklad o ich absolvovaní).
 5. Ak snúbenci nie sú z našej farnosti:  povolenie k sobášu,     tzv„Licenciu“ z farnosti, kde majú trvalý pobyt (resp. kde žijú viac ako 3 mesiace)
 6. V prípade miešaného manželstva (katolík s nekatolíkom, príp. nepokrsteným) povolenie Arcibiskupského úradu – snúbenci osobne spisujú žiadosť na farskom úrade.

Nezabudnite ešte:

 • Dohodnúť si:
  • výzdobu v kostole 
  • hudbu na sobášny obrad 
 • K sobášu sú potrebné prstene a krížik na prísahu (s corpusom – s telom Ježiša Krista).
 • V prípade, že pri uzatváraní sviatosti manželstva bude asistovať kňaz, ktorého ste si sami vybrali, nahláste nám jeho meno najneskôr 2 týždne pred sobášom.
 • Obradová náuka („nácvik sobáša“): zvyčajne v piatok pred sobášom.
 • Povzbudzujeme aj k sviatosti zmierenia – ťažko prijímať Krista vo sviatosti manželstva a zároveň odmietať v Eucharistii.


Iné:

 • Usmernenie KBS k ohláškam zo 17.3.2015: V prípade, že spolužitie páru (de facto) v spoločnej domácnosti trvá viac ako 5 rokov, nech sa ohlášky nekonajú.

 

Poznámky k sebe s cudzincom

A) Obaja snúbenci žijú v zahraničí a sobáš bude na území našej arcidiecézy

V prípade, že jeden zo snúbencov pochádza z inej krajiny, v ktorej sa aktuálne zdržiava aj slovenská stránka, všetka sobášnu dokumentáciu pripravia vo farnosti svojho aktuálneho pobytu a cez príslušný biskupský úrad v zahraničí ju zašlú na arcibiskupský úrad do Košíc, ktorý ju odošle do farnosti , kde sa má uskutočniť sobášny obrad (Synodálny dekrét o pastorácii rodín, bod 23).

Doklady, ktoré majú byť zaslané na ABÚ z biskupského úradu v zahraničí sú tieto: krstné listy, potvrdenie o predmanželskej príprave, licencia (kán. 1115), dišpenz / povolenie k sobášu (ak je potrebné; udelí tamojší ordinár), potvrdenie o civilnom sobáši. (ak už bol), písomné osvedčenie, že diecéza aktuálneho bydliska nevidí žiadne prekážky pre sobáš (Testimonial Letters / Nulla Osta della curia vescovile di proveniuenza).

Snúbencov potrebujete vedieť o tejto požiadavke, uveďte im presnú adresu:

 • farnosti, kde má byť sobáš
 • arcibiskupského úradu v Košiciach.

B) Obaja snúbenci žijú na území našej arcidiecézy a sobáš bude v zahraničí

Vo farnosti aktuálneho pobytu sa pripravuje samostatná dokumentácia, ktorá:

 • krstné listy
 • potvrdenie o predmanželskej príprave, licencia (kán. 1115) s uvedenou farnosťou sobášneho obradu, dišpenz/povolenie k sobášu (ak je potrebné), potvrdenie o civilnom sobáši (ak už bol), svedectvo o slobodnom stave (vyžadujú mnohé zahraničné diecézy; 

Dokumentácia má byť pripravená v reči tejto diecézy v zahraničí, kam bude odoslaná, prípadne v latinčine alebo v angličtine. Do Českej republiky stačí po slovensky. Po vyplnení a príprave, celú dokumentáciu je potrebné zaslať na ABÚ do Košíc, ktorý ju odošle do príslušnej diecézy, na území ktorej bude sobáš. Zodpovednosť za prípravu sobášnej dokumentácie v zahraničnom medzi diecéznom kontakte je vtedy na farárovi aktuálneho pobytu snúbencov.