Informácie > Sviatosť krstu

Sviatosť krstu

Čo je to krst?

Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5) Preto prikázal apoštolom: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som vami po všetky dni až do skončenia sveta.“ (Mt 28, 18 - 20)

Krst je pre nás akoby vstupnou bránou do rodiny Božích detí, do života nie podľa tela, ale podľa ducha. Tí, čo prijali krst, stali sa kresťanmi. Majú podľa želania Ježiš Krista byť kvasom, prispievať k zlepšeniu života a medziľudských vzťahov. Majú byť tiež soľou, ktorá dá tejto zemi novú chuť. Svojím životom majú tak svietiť, aby ľudia videli ich dobré skutky a nadchli sa pre vieru, lásku a oslavu Boha.

Kedy je potrebné dať dieťa pokrstiť?

- keď je zdravé – do dvoch, troch týždňov po narodení

- keď je choré – čo najskôr

Kde má byť dieťa pokrstené?

- keď je zdravé – vo farskom kostole v mieste bydliska rodičov

- keď je choré, prípadne zomiera – môže ho pokrstiť ktokoľvek, kto vie krstiť a chce krstiť. Teda doma, alebo v nemocnici. Keď sa dieťa uzdraví, treba ho doniesť do kostola, aby kňaz nad ním vykonal doplňujúce obrady, ktoré predpisuje Cirkev.

Kde majú rodičia nahlásiť krst dieťaťa?

V kancelárii farského úradu počas úradných hodín.

Čo rodičia potrebujú doniesť do kancelárie?

Rodný list dieťaťa a krstné listy krstných rodičov (nie staršie ako 3 mesiace od vydania).

Aké meno majú dať rodičia dieťaťu?

Katolícki rodičia dávajú svojmu dieťaťu meno niektorého svätého, aby mohlo nasledovať jeho príklad a aby malo v nebi orodovníka u Boha.

Akých krstných rodičov si treba vybrať?

Je potrebné vybrať takých krstných rodičov, ktorí budú svojmu krstnému dieťaťu dobrým príkladom. Krstným rodičom nemôže byť nekatolík, civilne rozvedený, a ten, kto žije pohoršlivým životom (napr. žije v konkubináte ako druh a družka). Krstný rodič má byť bez právnej prekážky. Musí mať najmenej 16 rokov a byť pobirmovaný. Medzi krstným rodičom a dieťaťom vzniká duchovné príbuzenstvo.

Aké povinnosti majú rodičia dieťaťa?

Keď vás Pán Boh požehnal dieťaťom, ste povinní vychovávať dieťa prirodzene, aby bolo dobrým človekom. Keď dávate dieťa pokrstiť, máte povinnosť vychovávať ho aj k nadprirodzenej viere. Znamená to snažiť sa z dieťaťa vychovať nielen dobrého človeka, ale aj dobrého kresťana katolíka.

Vašou povinnosťou je byť pre dieťa príkladom, naučiť ho modliť sa, predstaviť mu pravdy viery a priviesť dieťa aj k ďalším sviatostiam. Máte formovať jeho mravný charakter podľa Božích prikázaní.

Vy rodičia, ste pre svoje dieťa prvými učiteľmi, kňazmi a pastiermi ich duší. Vy ste v prvom rade zodpovední za výchovu vášho dieťaťa.

Raz budete stáť pred Pánom Bohom a vydávať počet z toho, ako ste si plnili svoje povinnosti.

Kedy bude krst?

Dátum a hodina krstu sa presne určí po dohode rodičov dieťaťa s pánom farárom.

Čo si máme na krst priniesť?

Je potrebné doniesť so sebou krstnú sviecu a bielu košieľku. Na košieľke je vyšité, alebo vypísané, meno dieťaťa, dátum jeho narodenie a dátum krstu.